PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:01:25 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:44:47 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai18:32:50 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai18:18:16 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai18:17:43 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai18:17:37 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai18:17:31 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai17:57:10 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
9Khách vãng lai17:41:26 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai17:05:16 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
11Khách vãng lai16:00:59 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16531
12Khách vãng lai15:57:07 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
13Khách vãng lai14:34:34 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
14Nguyễn Thị Đệ13:27:21 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
15Khách vãng lai13:26:50 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai13:26:33 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai12:50:29 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16602
18Khách vãng lai11:56:49 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
19Khách vãng lai11:01:14 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01353
20Khách vãng lai10:50:27 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
21Khách vãng lai10:29:01 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai09:18:09 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai08:53:40 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=364
24Khách vãng lai07:53:28 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
25Khách vãng lai07:52:30 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai07:52:30 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai07:52:20 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai07:52:08 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai06:20:00 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=29051
30Khách vãng lai05:38:23 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
31Khách vãng lai05:17:33 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai05:16:44 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
33Khách vãng lai05:03:41 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
34Khách vãng lai05:03:39 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
35Khách vãng lai05:03:38 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
36Khách vãng lai05:03:36 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
37Khách vãng lai05:03:34 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
38Khách vãng lai05:03:33 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
39Khách vãng lai05:03:31 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
40Khách vãng lai05:03:28 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
41Khách vãng lai05:03:27 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
42Khách vãng lai05:03:15 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
43Khách vãng lai05:03:12 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
44Khách vãng lai05:03:09 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
45Khách vãng lai05:03:08 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
46Khách vãng lai05:03:06 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
47Khách vãng lai05:03:05 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
48Khách vãng lai05:03:03 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
49Khách vãng lai05:03:02 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
50Khách vãng lai05:02:57 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
51Khách vãng lai05:02:51 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
52Khách vãng lai04:54:54 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16910
53Khách vãng lai04:17:31 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=363
54Khách vãng lai03:52:18 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
55Khách vãng lai00:27:26 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
21 1 2019